งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)

43,130,090,459.00

งบประมาณที่ใช้แล้ว (บาท)

4,024,142,956.00

9.33%

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

รวมทั้งหมด 43,130,090,459.00 บาท

ขยาย

ผลลัพธ์

กำลังดำเนินการ
กิจกรรมจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามโครงการ (มหาชนแห่งความปลอดภัย)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
จ้างจัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
จ้างจัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2

งบประมาณ: 40,000,000.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล จากถนนพระราม 2 ถึงซอยเทียนทะเล 30 กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สำนักการโยธา เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน Traffy Fondue ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนฯ 2

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
กำลังดำเนินการ
กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 75,800.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
(P001) โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะและจุดเสี่ยงภัย 2566

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 (งปม.65)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ ถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2

งบประมาณ: 40,000,000.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (Traffy Fondue) ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2

งบประมาณ: 40,000,000.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
จ้างจัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา (ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนฯ 2)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ศูนย์เครื่องมือกล ส่วนฯ 2

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
แผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรื่อเสี่ยงอันตรายเขตวัฒนา

งบประมาณ: 207,500.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เขตสวนหลวง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
กิจกรรมกรุงเทพฯ ต้องสว่าง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
กรุงเทพฯ ต้องสว่าง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างประจำปีงบประมาณ 2566

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
กิจกรรมการเปลี่ยนดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเป็นดวงโคมไฟฟ้า LED (ตามนโยบายฯ P001 กรุงเทพฯต้องสว่าง)

งบประมาณ: 315,000,000.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย

งบประมาณ: 200,000.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจตุจักร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
กิจกรรมการสำรวจ ตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะดับ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามนโยบาย P001 กรุงเทพฯ ต้องสว่าง)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%
ชะลอ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10000 ดวง

0%

ชะลอ
โครงการจัดกิจกรรมดนตรีในศูนย์

งบประมาณ: 117,000.00 บาท

1/12 แห่ง

8%
กำลังดำเนินการ
โครงจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 1,349,000.00 บาท

1/12 แห่ง

8%
ชะลอ
โครงการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 8,965,000.00 บาท

1/12 แห่ง

8%
กำลังดำเนินการ
โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่ศิลปะ เมืองแห่งอนาคต

งบประมาณ: 91,000.00 บาท

1/12 แห่ง

8%
กำลังดำเนินการ
การประกวดวงดนตรีสากล PKN MUSIC AWARDS

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/12 แห่ง

8%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

งบประมาณ: 405,300.00 บาท

1/12 แห่ง

8%
ชะลอ
สปท.13/โครงการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/12 แห่ง

8%

ชะลอ
P003 ผลผลิตระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมระบบขนสง่ มวลชนขนาดรอง ในถนนสายรองและถนนซอยของกรุงเทพมหานคร)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/15 เส้นทาง

7%
ชะลอ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชนขนาดรองในถนนสายรองและถนนซอยของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 5,000,000.00 บาท

1/15 เส้นทาง

7%

ชะลอ
โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สำนักเทศกิจ)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตจอมทอง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ

งบประมาณ: 417,200.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
กำลังดำเนินการ
กิจกรรมจัดทำแผนที่เสี่ยงเขตคลองสามวา

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
โครงการการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ พื้นที่เขตดินแดง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%
ชะลอ
การพัฒนาระบบ BKK Risk Map

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%

ไม่ได้รับงบประมาณ
P005 โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษBRT

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 รายงาน(ฉบับ)

100%

ชะลอ
โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
P006 ปรับปรุงท่าเรือนำร่อง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 7 ช่วงปลาย

งบประมาณ: 3,240,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
P007 จัดทำรายงานสำรวจศึกษาวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมระยะที่ ๒

งบประมาณ: 15.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร

งบประมาณ: 22,540,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
P008 ค่าใช้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 สัญญา

100%
ชะลอ
P008 ค่าใช้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 สัญญา

100%
กำลังดำเนินการ
123456789123456789

งบประมาณ: 293,550.00 บาท

1/1 สัญญา

100%

ชะลอ
(P009) การจัดกิจกรรมหน่วยงาน กทม. เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียมและยอมรับความหลากหลายทางเพศ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความ หลากหลายทางเพศ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมสร้างความเข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียมและยอมรับความหลากหลายทางเพศ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

กำลังดำเนินการ
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย ด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5)

งบประมาณ: 1,829,800.00 บาท

1/1 บัญชี

100%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,000.00 บาท

1/1 บัญชี

100%
ชะลอ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/1 บัญชี

100%
ชะลอ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/1 บัญชี

100%
ชะลอ
โครการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 บัญชี

100%
ชะลอ
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 บัญชี

100%
กำลังดำเนินการ
จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 บัญชี

100%
ชะลอ
กิจกรรม การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ด้วยพลัง “นักสืบฝุ่น”

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 บัญชี

100%
ชะลอ
(P010) จัดทีมนักสืบฝุ่น ศึกษาต้นตอ PM 2.5

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 บัญชี

100%

ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (เขตบางกอกน้อย)

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย(สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P011) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 2566

งบประมาณ: 165,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
โครงการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการปล่อยมลพิษอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กรุงเทพฯเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,075.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 8 สถานประกอบการ อาคารสถานที่ (กลุ่มเสี่ยงสูง) ได้รับการตรวจ ด้านอาชีวอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

งบประมาณ: 417,060.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานคร)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรม การตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตดินแดง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P011) กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่า ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,100.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการตรวจวัดรถปล่อยควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรม ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยมลพิษ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P012) ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/52 แห่ง

2%
ชะลอ
กิจกรรม สำรวจความต้องการสถานีชาร์จแบตเตอรี่เพื่อสนับสนุนให้เกิด Ecosystem รถไฟฟ้า

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/52 แห่ง

2%

ชะลอ
P014 โครงการให้สิทธิพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/5 แห่ง

20%

ชะลอ
กิจกรรมจัดบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย กรุงเทพมหานคร (BKK PRIDE CLINIC)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/11 แห่ง

9%

เสร็จสิ้น
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก จำนวน 6 หลัง

งบประมาณ: 1.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
เสร็จสิ้น
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ใต้ จำนวน 7 หลัง

งบประมาณ: 1.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ศูนย์

100%

กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

งบประมาณ: 13,100.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 56,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 43,700.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 28,500.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

งบประมาณ: 314,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

งบประมาณ: 270,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
เสร็จสิ้น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

งบประมาณ: 39,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย

งบประมาณ: 3,253,750.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

งบประมาณ: 30,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

งบประมาณ: 28,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

งบประมาณ: 26,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 110,300.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

งบประมาณ: 226,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณ: 50,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
กำลังดำเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 188,300.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

งบประมาณ: 90,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

งบประมาณ: 15,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ประชุมครู

งบประมาณ: 22,800.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด

งบประมาณ: 140,700.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
เกษตรปลอดสารพิษ

งบประมาณ: 30,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น

งบประมาณ: 360,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนฯ

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 51,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 51,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

งบประมาณ: 444,700.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการประชุม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 56,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการพัฒนาและเผยแพร่ องค์ความรู้สากลและวัฒนธรรมโลก

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน(สะพานสูง)

งบประมาณ: 1,440,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด(สะพานสูง)

งบประมาณ: 56,500.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

งบประมาณ: 154,300.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

งบประมาณ: 105,900.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

งบประมาณ: 5,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 270,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์(สะพานสูง)

งบประมาณ: 314,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต(สะพานสูง)

งบประมาณ: 3,108,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

งบประมาณ: 51,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

งบประมาณ: 56,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร(สะพานสูง)

งบประมาณ: 102,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ(สะพานสูง)

งบประมาณ: 816,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง

งบประมาณ: 1,500,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการพัฒนาเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับเมืองพี่เมืองน้อง

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 51,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

งบประมาณ: 56,500.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

งบประมาณ: 226,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 56,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู

งบประมาณ: 144,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

งบประมาณ: 10,128,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

งบประมาณ: 578,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

งบประมาณ: 270,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ

งบประมาณ: 40,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 56,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 297,100.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

งบประมาณ: 169,500.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

งบประมาณ: 40,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

งบประมาณ: 233,800.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน

งบประมาณ: 42,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน

งบประมาณ: 4,812,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ

งบประมาณ: 1,440,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

งบประมาณ: 3,084,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการสอนภาษาจีน

งบประมาณ: 1,224,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณ: 50,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

งบประมาณ: 578,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 56,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
กำลังดำเนินการ
โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 51,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

งบประมาณ: 142,100.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์

งบประมาณ: 11,298,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชัน

งบประมาณ: 7,280,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

งบประมาณ: 6,800.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

งบประมาณ: 6,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 90,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งบประมาณ: 464,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

งบประมาณ: 20,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

งบประมาณ: 3,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

งบประมาณ: 56,500.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
เสร็จสิ้น
ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 56,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน

งบประมาณ: 228,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

งบประมาณ: 696,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 51,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
โครงการพัฒนาEQ และทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครืองข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 2,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

งบประมาณ: 192,700.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

งบประมาณ: 38,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

งบประมาณ: 90,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

งบประมาณ: 683,200.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 68,100.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 15,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

งบประมาณ: 112,840.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

งบประมาณ: 83,700.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
สอนภาษาจีน

งบประมาณ: 1,092,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

งบประมาณ: 1,606,800.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

งบประมาณ: 204,360.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
พัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ

งบประมาณ: 480,800.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
กำลังดำเนินการ
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 51,600.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งบประมาณ: 2,815,380.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
การจัดการเรียนการสอน

งบประมาณ: 11,154,700.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

งบประมาณ: 402,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 1,394,400.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 15,000,000.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%
ชะลอ
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/50 ร้อยละ

2%

ชะลอ
P019 ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักการจราจรและขนส่ง9(In-house)เพื่อศึกษา สำรวจ ออกแบบ รายละเอียดเบื้องต้นและวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ระบบ

100%

ชะลอ
โครงการอาสาจราจร พาน้องข้ามถนน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจ School Care (เขตบางพลัด)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจ School Care (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร (สำนักเทศกิจ)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจ School Zone Safety Zone

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจ School Zone Safely Zone (School care)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจอาสาจราจร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการ เทศกิจ School Care

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจ School Care (เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน) (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร (School Care)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจอาสาจราจร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
บูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจ School Care

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P019,P021) โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร (เทศกิจ Shcool Care)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจผู้ช่วยจราจร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจ School Zone Safely Zone ( School care )/กิจกรรมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจพาน้องข้ามถนน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจ School Care

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
เทศกิจ School Care (เขตบางพลัด)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
P022 การศึกษาการเปิดพื้นที่จอดรถของ กทม.

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจตุจักร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทางขึ้น-ลง

งบประมาณ: 925,079,874.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2

งบประมาณ: 33,838,858.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรี

งบประมาณ: 20,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
การศึกษาเส้นทางสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ตามนโยบาย P023 เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
P024 รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด (ปรับปรุงจุดฝืดระยะเร่งด่วน (Hot Fixed) และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขจุดฝืดระยะปกติ (Normal Fixed))

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เทศกิจ School Care (เขตบางพลัด)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมสำรวจและแก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรพื้นที่เขตคลองสามวา

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการแก้ไขจุดฝืด ( ปัญหาการจราจรติดขัด)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P024) โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตมีนบุรี

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ(Black Spot) ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจตุจักร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขจุดฝืด

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ทางเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 630,400.00 บาท

1/1 โครงการ

100%
ชะลอ
กิจกรรมการตรวจสอบโครงการที่มีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุด

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 โครงการ

100%
กำลังดำเนินการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว

งบประมาณ: 114,200.00 บาท

1/1 โครงการ

100%
ชะลอ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 4,020,900.00 บาท

1/1 โครงการ

100%
ชะลอ
บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 157,440.00 บาท

1/1 โครงการ

100%

กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงทางเท้าและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญกรุง 32

งบประมาณ: 493,000.00 บาท

1/1000 กิโลเมตร

0%
ชะลอ
ปรับปรุงทางเท้าถนนสว่าง

งบประมาณ: 497,000.00 บาท

1/1000 กิโลเมตร

0%
ยกเลิก
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ พื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/1000 กิโลเมตร

0%
ชะลอ
กิจกรรมกรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000 กิโลเมตร

0%
ชะลอ
การปรับปรุงทางเท้าตามนโยบายกรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000 กิโลเมตร

0%
ชะลอ
โครงการบูรณาการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตบางแค (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000 กิโลเมตร

0%
ชะลอ
(P026, P027, P031) ปรับปรุงทางเท้าถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ แขวงมีนบุรี 2567

งบประมาณ: 3,500,000.00 บาท

1/1000 กิโลเมตร

0%

ชะลอ
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
P027 คัดเลือกเส้นทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P026, P027, P031) ปรับปรุงทางเท้าถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ แขวงมีนบุรี 2567

งบประมาณ: 3,500,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ไม่ได้รับงบประมาณ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา(กรบ)งบปี2566

งบประมาณ: 198,200,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง)คลองกระท้อนแถวจากบริเวณเขื่อนเดิมถึงคลองบางขุนศรี(ครั้งที่่2)(กรบ)งบปี 2562-2567

งบประมาณ: 26,100,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(2566)โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเวิกถึงคลองลาดพร้าว(กรบ)งบปี2562-2566

งบประมาณ: 113,800,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตบางเขน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ไม่ได้รับงบประมาณ
(2566)โครงการปรับปรุงคลองสามเสน จากจตุรทิศ (ช่วง ก)ถึงคลองแสนแสบ (กรบ)งบปี2566

งบประมาณ: 198,150,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(2566)โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อมเขื่อน ค.ส.ล.คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม(ครั้งที่ 2)(กรบ)งบปี 2566

งบประมาณ: 108,300,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองวัดทองเพลงจากบริเวณถนนเจริญนครถึงบริเวณวัดทองเพลง (กรบ)งบปี 2566

งบประมาณ: 98,100,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(2566)โครงการก่อสร้างทางเดินและทางจักรยานริมคลองแสนแสบจากบริเวณซอยสุขุมวิท 39 ถึงบริเวณสะพานอดศก(ครั้งที่่2)(กรบ)งบปี2566

งบประมาณ: 30,840,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศรจากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ(กรบ)งบปี2566

งบประมาณ: 160,866,235.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) และสถานีสูบน้้ำลำรางยายสุ่น จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองสามเสน (ครั้งที่ 2) (กรบ) งบปี 2565

งบประมาณ: 21,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเคล็ด จากเชื่อนเดิมบริเวณคลองตาช้างถึงคลองบางนา (ครั้งที่ 2) งบปี 2565 (กรบ)

งบประมาณ: 44,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง)คลองยายทิมจากบริเวณคลองภาษีเจริญถึงบริเวณคลองบางจาก (ครั้งที่่ 2)(กรบ)งบปี2565

งบประมาณ: 7,359,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมุ่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา (กรบ) งบปี 2564-2565

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตลาดพร้าว

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจากสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึงสะพานเทเวศรนฤมิตร พื้นที่เขตดุสิตและเขตพระนคร (ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2)

งบประมาณ: 99,400,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมเลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ไม่ได้รับงบประมาณ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน จากบริเวณคลองปลัดเปรียงถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน(กรบ)งบปี 2566

งบประมาณ: 247,400,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ไม่ได้รับงบประมาณ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองหนองบอน จากบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ ถึงบริเวณเขื่อนเดิมบึงหนองบอน(กรบ)งบปี 2566

งบประมาณ: 242,600,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ไม่ได้รับงบประมาณ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสามวา ช่วงที่ 1 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองสาม(กรบ)งบปี2566

งบประมาณ: 483,800,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ไม่ได้รับงบประมาณ
(2566)โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองสามวา ข่วงที่ 2 จากคลองสามถึงคลองหนึ่ง(กรบ)งบปี2566

งบประมาณ: 157,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ไม่ได้รับงบประมาณ
(2566)โครงการก่อสร้างคลองสามวา ช่วงที่ 3 จากคลองหนึ่งถึงคลองแสนแสบ(กรบ)งบปี2566

งบประมาณ: 132,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการปรับภูมิทัศน์คลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

งบประมาณ: 514,600.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

งบประมาณ: 514,600.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

งบประมาณ: 585,200.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

งบประมาณ: 1,209,600.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

งบประมาณ: 585,200.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

งบประมาณ: 252,500.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

งบประมาณ: 264,000.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
กิจกรรมการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ต้นแบบ สู่ความเป็น Smart Digital Volunteer

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
โครงการจ้างอาสาพัฒนาชุมชน

งบประมาณ: 976,800.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

งบประมาณ: 590,400.00 บาท

1/1 หลักสูตร

100%

ชะลอ
food map รวมร้านดี ร้านเด่นพระนคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/2 กิจกรรม

50%

ชะลอ
ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงบ้านเลขที่ 1290/11

งบประมาณ: 1,422,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
แผนงานปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจรในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณ: 6,214,700.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตบางพลัด)

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 41

งบประมาณ: 2,275,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คันหินและทางเท้า ถนนเพชรบุรี ช่วงจากแยกยมราช ถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง (โครงการปี 65)

งบประมาณ: 81,469,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
จัดซ่อมทางเท้าและผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 15 เส้นทาง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
จัดซ่อมทางเท้าและผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 14 เส้นทาง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 7 จากซอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณ

งบประมาณ: 1,308,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
จัดซ่อมทางเท้าและผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 22 เส้นทาง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 2 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2

งบประมาณ: 50,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
จัดซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. คันหินและทางเท้า จำนวน 70 เส้นทาง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2

งบประมาณ: 50,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลม ช่วงจากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก (โครงการปี 65)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
จัดซ่อมทางเท้า และผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 19 เส้นทางในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2

งบประมาณ: 50,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ ช่วงจากคลองวัดท่าข้าม ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางขุนเทียน

งบประมาณ: 300,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
จัดซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม (ฝั่งขาออก) ช่วงจากซอยเพชรเกษม 49 ถึงเพชรเกษม 69 พื้นที่เขตบางแค

งบประมาณ: 15,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
จัดซ่อมทางเท้า และผิวจราจร ค.ส.ล. จำนวน 16 เส้นทางในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจากสะพานพิทยเสถียรถึงสะพานเจริญสวัสดิ์ 36 พื้นที่เขตบางรักและเขตสัมพันธ์วงศ์

งบประมาณ: 75,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
งานปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 แห่ง พื้นที่เขตบางกอกใหญ่และเขตภาษีเจริญ

งบประมาณ: 14,628,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1

งบประมาณ: 97,688,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจากสะพานจตุรภักตร์รังสฤษดิ์ ถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิต (ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2)

งบประมาณ: 99,800,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง

งบประมาณ: 39,166,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงซอยแยกซอยจอมทอง 12

งบประมาณ: 2,261,800.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงซอยวุฒากาศ 32 และ 34

งบประมาณ: 6,835,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ก่อสร้างสะพาน ท่อ ค.ส.ล. ซอยพระรามที่ 2 ซอย 25

งบประมาณ: 900,200.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 เชื่อมซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 บริเวณจากปากซอยสุทธาราม 2 ถึงวัดราชวรินทร์

งบประมาณ: 12,108,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 20 แยก 6

งบประมาณ: 1,111,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงซอยพัฒนาการ 13

งบประมาณ: 1,688,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ปรับปรุงซอยแยกซอยอ่อนนุช 40

งบประมาณ: 1,091,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงซอยสงบสุขและซอยแยก

งบประมาณ: 10,957,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบลำรางในชุมชนอัลกุ๊บรอ บริเวณคลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด

งบประมาณ: 279,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
กำลังดำเนินการ
ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบคลองสุเหร่าใหม่ บริเวณคลองบึงบ้านม้าถึงจุดที่กำหนด

งบประมาณ: 747,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงทางเท้าซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2 จากซอยประชาชื่น 12 แยก 1 ถึงซอยงามวงศ์วาน 47

งบประมาณ: 4,386,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 71 จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 71 แยก 7 ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 แยก 11 (สำนักงานเขตบางพลัด)

งบประมาณ: 29,351,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการปรับปรุงซอยสมคิด

งบประมาณ: 2,505,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ยกเลิก
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ พื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (เขตบางกอกใหญ่)

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 15

งบประมาณ: 185,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ช่วงจากสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึงสะพานเทเวศรนฤมิตร พื้นที่เขตดุสิตและเขตพระนคร (ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะ 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2)

งบประมาณ: 99,400,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

งบประมาณ: 3,000,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการบูรณาการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตบางแค (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P026, P027, P031) ปรับปรุงทางเท้าถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ แขวงมีนบุรี 2567

งบประมาณ: 3,500,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
โครการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000 จุด

0%
ชะลอ
กิจกรรม การสำรวจเพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง (PM ๒.๕)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000 จุด

0%
ชะลอ
( P032) ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1000 จุด

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000 จุด

0%

ชะลอ
ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ความสำเร็จของทางเข้าออกที่ขออนุญาตใหม่ทุกที่ต้องเรียบเสมอทางเท้า (ตามนโยบาย P033 ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการบูรณาการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในพื้นที่เขตบางแค (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กจอ.)

งบประมาณ: 75,200.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรม ธุรกิจขนส่งมีมาตรการลดฝุ่นละออง PM ๒.๕

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P034) ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งและการสร้างพื้นที่ทำงาน และการสื่อสารผ่านออนไลน์

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ไม่รายงาน
P035 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิต(ฝั่งสวนจตุจักร)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/2 1 แห่ง

50%
ชะลอ
P035 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิต(ฝั่งลานจอดรถ)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/2 1 แห่ง

50%
ไม่รายงาน
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร)

งบประมาณ: 6.00 บาท

1/2 1 แห่ง

50%
ชะลอ
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สถานีหมอชิต และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งลานจอดรถ)

งบประมาณ: 4.00 บาท

1/2 1 แห่ง

50%

กำลังดำเนินการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

งบประมาณ: 1,000,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 10,067,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 352,100.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

งบประมาณ: 500,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

งบประมาณ: 500,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

งบประมาณ: 500,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวา

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

งบประมาณ: 500,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
(สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณ: 115,100.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 853,800.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
(P036) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 484,900.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
กำลังดำเนินการ
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 24

งบประมาณ: 150,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 10,777,600.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
พหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ พหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ

งบประมาณ: 606,500.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
1111ค่าใ่ช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

งบประมาณ: 500,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 1,500,000.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ยกเลิก
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

งบประมาณ: 92,800.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
เทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/20 ย่าน

5%
ชะลอ
ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/20 ย่าน

5%

ชะลอ
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (สำนักเทศกิจ)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการตรวจวัดรถปล่อยควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ตรวจจับควันดำจากต้นตอ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
กิจกรรมกวดขันรถบรรทุก

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่เขตดินแดง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P037) กิจกรรมตามนโยบายผู้ว่า ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แนวทาง

100%
ชะลอ
กิจกรรมจัดหาพื้นที่เอกชนหรือหน่วยงานราชการจัดเป็นพื้นที่ขายของ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แนวทาง

100%
กำลังดำเนินการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

งบประมาณ: 78,000.00 บาท

1/1 แนวทาง

100%
ชะลอ
โครงการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอยในพื้นที่จุดผ่อนผัน

งบประมาณ: 495,000.00 บาท

1/1 แนวทาง

100%
ชะลอ
การจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แนวทาง

100%
ชะลอ
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แนวทาง

100%
ชะลอ
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่มีความมั่งคง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แนวทาง

100%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตบางเขน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แนวทาง

100%

ชะลอ
โครงการจัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ ( หาบเร่ - แผงลอย )

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ยกเลิก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย (สำนักเทศกิจ)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาบเร่-แผงลอย)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
การจัดระเบียบผู้ค้านอกจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตสายไหม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
โครงการพัฒนาและจัดระเบียบทางเท้า

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตราชเทวีปี 2566

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
กิจกรมการจัดการหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ช่วยดูและพื้นที่การค้า

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย พื้นที่เขตบางขุนเทียน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
แผนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตบางเขน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
โครงการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย ในพื้นที่เขตบางแค (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
โครงการตรวจและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย และจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%
ชะลอ
(P039, P040, P041, P042) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 พื้นที่

2%

ชะลอ
โครงการจัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ ( หาบเร่ - แผงลอย )

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

งบประมาณ: 153,680.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ยกเลิก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย (สำนักเทศกิจ)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
โครงการจัดการหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
กิจกรรมจัดหาพื้นที่เอกชนหรือหน่วยงานราชการจัดเป็นพื้นที่ขายของ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตพระโขนง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
กิจกรรมกวดขันหาบเร่-แผงในในพื้นที่

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
การจัดระเบียบผู้ค้านอกจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตสายไหม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตราชเทวีปี 2566

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
การจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
กิจกรมการจัดการหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอยพร้อมติดตามการดำเนินการ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
กำลังดำเนินการ
กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่เขต

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย พื้นที่เขตบางขุนเทียน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
แผนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตบางเขน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
โครงการตรวจและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย และจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%
ชะลอ
(P039, P040, P041, P042) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/3500 ราย

0%

ชะลอ
โครงการจัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ ( หาบเร่ - แผงลอย )

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ยกเลิก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย (สำนักเทศกิจ)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
กิจกรรมจัดหาพื้นที่เอกชนหรือหน่วยงานราชการจัดเป็นพื้นที่ขายของ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
โครงการการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
การจัดระเบียบผู้ค้านอกจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตสายไหม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในพื้นเขตยานนาวา

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตราชเทวีปี 2566

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย พื้นที่เขตบางขุนเทียน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
โครงการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย ในพื้นที่เขตบางแค (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
โครงการตรวจและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย และจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%
ชะลอ
(P039, P040, P041, P042) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/55 แห่ง

2%

ชะลอ
โครงการจัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ ( หาบเร่ - แผงลอย )

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ยกเลิก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย (สำนักเทศกิจ)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
กิจกรรมจัดหาพื้นที่เอกชนหรือหน่วยงานราชการจัดเป็นพื้นที่ขายของ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
การจัดระเบียบผู้ค้านอกจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตสายไหม

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
การจัดการหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 10,000.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตราชเทวีปี 2566

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
กำลังดำเนินการ
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย พื้นที่เขตบางขุนเทียน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
กิจกรรมจัดพื้นที่ขายสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหารบริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ – แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
โครงการตรวจและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย และจุดกวดขันพิเศษในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%
ชะลอ
(P039, P040, P041, P042) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/125 แห่ง

1%

ชะลอ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ67

งบประมาณ: 100,000.00 บาท

1/77 หน่วยงาน

1%
กำลังดำเนินการ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/77 หน่วยงาน

1%

ชะลอ
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 577,600.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
11 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 3,200,000.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

งบประมาณ: 3,240,000.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
สภาคนเมืองประจำเขตสัมพันธวงศ์

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
สภาคนเมืองประจำเขต

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
(P044) สภาคนเมืองเขตมีนบุรี

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
สปท.13/โครงการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
กำลังดำเนินการ
สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยสภาคนเมืองประจำเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
กิจกรรมสภาคนเมืองประจำเขตดอนเมือง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
จัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขตสวนหลวง

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
เสร็จสิ้น
จัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขต

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%
ชะลอ
สภาคนเมืองประจำเขตหนองจอก

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/10 เขต

10%

กำลังดำเนินการ
โครงการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แพลตฟอร์ม

100%
กำลังดำเนินการ
พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แพลตฟอร์ม

100%
ชะลอ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการเชิงพื้นที่

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 แพลตฟอร์ม

100%

ชะลอ
กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ชุด

100%
ชะลอ
การจัดทำหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ชุด

100%
ชะลอ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568

งบประมาณ: 912,900.00 บาท

1/1 ชุด

100%
ชะลอ
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ชุด

100%
ชะลอ
(66) อ.3 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ชุด

100%
ชะลอ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1 ชุด

100%

ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตตลิ่งชัน)

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 3,940,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางแค 66)

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(P047) โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
(66) อ.2/1 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 179,960.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
จัดตั้งสภาคนเมืองประจำเขตจตุจักร

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%
ชะลอ
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ: 180,000.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/100 ร้อยละ

1%

ชะลอ
ดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

งบประมาณ: 230,200.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
กำลังดำเนินการ
การบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สำนักงานเขตทุ่งครุ)

งบประมาณ: 1,000,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 500,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูก สู่ล้านต้น

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 494,500.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
ปลูกต้นไม

งบประมาณ: 218,035,400.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการลดปริมาณขยะด้วยไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 1,100,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายโครงการการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 1,000,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 924,500.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
กำลังดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 1,300,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

งบประมาณ: 2,100,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 200,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 1,100,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (สำนักงานเขตบางพลัด)

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 463,740.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

งบประมาณ: 165,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 500,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

งบประมาณ: 0.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%
ชะลอ
โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

งบประมาณ: 1,300,000.00 บาท

1/1000000 ต้น

0%