สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

รวมทั้งหมด 43,130,242,159.00 บาท