!!! ข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง !!!

213

นโยบาย

งบประมาณ (บาท)
# นโยบาย หน่วยงานหลัก สถานะการดำเนินงาน ผลการดำเนินการต่อเป้าหมายนโยบาย หน่วยนับ งบประมาณ (บาท)
112 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
2After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
3BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
4Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
5Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
6เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
7เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
8เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
9เทศกิจผู้ช่วยจราจรสนท.
0%
0/50เขต0
10เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
11เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
12เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคมสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
13เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
14เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
15เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
16เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้านสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
17เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
18เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
19เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
20เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดูสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
21เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
22เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
23เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
24เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
25เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Spaceสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
26เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียวสจส.
0%
0/15เส้นทาง4,386,000
27เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสมสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
28เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
29เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุมสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
30เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่มสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
31เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
32เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง0
33แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขตสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
34แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
35แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
36แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
37แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
38โปร่งใส ไม่ส่วยสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
39โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
40โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open dataสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
41ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
42ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
43ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based Licenseสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
44ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลกสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
45ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
46กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
47กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
48กรุงเทพฯ ต้องสว่างสนย.
15%
1500/10000ดวง0
49กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
50กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
51กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจังสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
52การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
53กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัวสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง628,576,100
54กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
55กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
56กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัดสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
57ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
58ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
59ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
60ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
61ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
62ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
63ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
64ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
65ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
66คลังปัญญาผู้สูงอายุสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
67คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
68คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
69งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
70จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
71จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
72จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมืองสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
73จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
74จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
75จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขตสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
76จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
77จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
78จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)สวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
79จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
80จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
81จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
82จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
83จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขตสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
84จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่งสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
85ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
86ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
87ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
88ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
89ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
90ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
91ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
92ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
93ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
94ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
95ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
96ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
97ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรองสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
98ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
99ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสองสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
100ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
101ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
102ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
103ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
104ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
105ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบสนท.
0%
0/50เขต0
106ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
107ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
108น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุงสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
109นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
110นำร่องผ้าอนามัยฟรีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
111นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
112นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
113บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
114บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.สนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
115ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
116ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
117ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.สกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
118ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัยสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
119ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลักสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
120ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสารสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
121ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
122ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
123ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้ายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
124ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
125ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
126ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืนสผว.กทม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
127ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
128พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
129พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
130พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
131พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
132พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
133พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
134พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงานสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
135พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
136พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)สนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
137พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
138พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
139พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
140พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่านสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
141พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้องสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
142พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
143พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
144พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
145พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
146พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
147พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
148พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางสจส.
0%
0/6เส้นทาง97,048,000
149พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
150พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
151พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุงสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
152มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้าสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
153มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
154ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
155ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
156ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากรสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
157ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
158ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
159รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อมสปส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
160รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
161รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้านสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
162รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติดสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดจุด0
163ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from homeสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
164รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
165รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์สลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
166ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชนสตน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
167ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรองสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
168ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันทีสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
169ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zoneสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
170ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่าสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
171ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
172วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
173วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
174วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
175วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุงสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
176ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
177ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touchสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
178ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสมสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
179ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
180ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
181ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
182ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
183ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
184ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
185ส่งขยะคืนสู่ระบบสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
186สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้าสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
187สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
188สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
189สนับสนุนรถรับส่งคนพิการสจส.
0%
0/30คัน0
190สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
191สภาเมืองคนรุ่นใหม่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
192สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้างสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
193สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
194สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้าสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
195สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
196สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
197สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทนสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
198สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจรสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
199สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)สจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
200สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานีสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
201สวน 15 นาที ทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
202สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรงสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
203สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
204สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชนสจส.
0%
0/2400กิโลเมตร47,767,400
205หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
206หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicineสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
207หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
208ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
209ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
210ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
211หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
212ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economyสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
213อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
# นโยบาย หน่วยงานหลัก สถานะการดำเนินงาน ผลการดำเนินการต่อเป้าหมายนโยบาย หน่วยนับ งบประมาณ (บาท)
112 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
2After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
3BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
4Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
5Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
6เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
7เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
8เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
9เทศกิจผู้ช่วยจราจรสนท.
0%
0/50เขต0
10เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
11เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
12เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคมสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
13เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
14เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
15เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
16เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้านสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
17เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
18เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
19เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
20เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดูสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
21เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
22เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
23เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
24เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
25เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Spaceสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
26เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียวสจส.
0%
0/15เส้นทาง4,386,000
27เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสมสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
28เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
29เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุมสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
30เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่มสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
31เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
32เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง0
33แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขตสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
34แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
35แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
36แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
37แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
38โปร่งใส ไม่ส่วยสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
39โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
40โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open dataสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
41ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
42ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
43ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based Licenseสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
44ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลกสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
45ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
46กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
47กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
48กรุงเทพฯ ต้องสว่างสนย.
15%
1500/10000ดวง0
49กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
50กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
51กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจังสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
52การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
53กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัวสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง628,576,100
54กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
55กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
56กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัดสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
57ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
58ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
59ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
60ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
61ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
62ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
63ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
64ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
65ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
66คลังปัญญาผู้สูงอายุสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
67คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
68คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
69งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
70จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
71จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
72จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมืองสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
73จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
74จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
75จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขตสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
76จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
77จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
78จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)สวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
79จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
80จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
81จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
82จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
83จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขตสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
84จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่งสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
85ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
86ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
87ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
88ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
89ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
90ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
91ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
92ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
93ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
94ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
95ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
96ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
97ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรองสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
98ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
99ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสองสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
100ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
101ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
102ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
103ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
104ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
105ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบสนท.
0%
0/50เขต0
106ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
107ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
108น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุงสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
109นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
110นำร่องผ้าอนามัยฟรีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
111นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
112นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
113บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
114บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.สนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
115ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
116ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
117ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.สกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
118ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัยสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
119ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลักสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
120ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสารสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
121ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
122ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
123ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้ายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
124ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
125ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
126ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืนสผว.กทม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
127ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
128พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
129พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
130พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
131พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
132พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
133พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
134พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงานสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
135พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
136พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)สนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
137พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
138พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
139พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
140พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่านสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
141พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้องสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
142พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
143พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
144พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
145พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
146พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
147พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
148พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางสจส.
0%
0/6เส้นทาง97,048,000
149พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
150พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
151พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุงสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
152มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้าสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
153มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
154ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
155ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
156ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากรสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
157ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
158ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
159รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อมสปส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
160รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
161รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้านสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
162รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติดสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดจุด0
163ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from homeสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
164รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
165รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์สลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
166ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชนสตน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
167ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรองสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
168ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันทีสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
169ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zoneสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
170ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่าสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
171ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
172วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
173วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
174วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
175วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุงสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
176ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
177ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touchสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
178ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสมสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
179ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
180ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
181ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
182ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
183ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
184ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
185ส่งขยะคืนสู่ระบบสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
186สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้าสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
187สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
188สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
189สนับสนุนรถรับส่งคนพิการสจส.
0%
0/30คัน0
190สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
191สภาเมืองคนรุ่นใหม่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
192สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้างสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
193สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
194สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้าสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
195สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
196สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
197สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทนสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
198สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจรสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
199สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)สจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
200สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานีสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
201สวน 15 นาที ทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
202สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรงสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
203สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
204สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชนสจส.
0%
0/2400กิโลเมตร47,767,400
205หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
206หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicineสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
207หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
208ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
209ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
210ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
211หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
212ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economyสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
213อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
# นโยบาย หน่วยงานหลัก สถานะการดำเนินงาน ผลการดำเนินการต่อเป้าหมายนโยบาย หน่วยนับ งบประมาณ (บาท)
112 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
2After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
3BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
4Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
5Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
6เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
7เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
8เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
9เทศกิจผู้ช่วยจราจรสนท.
0%
0/50เขต0
10เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
11เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
12เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคมสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
13เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
14เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
15เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
16เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้านสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
17เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
18เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
19เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
20เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดูสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
21เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
22เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
23เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
24เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
25เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Spaceสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
26เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียวสจส.
0%
0/15เส้นทาง4,386,000
27เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสมสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
28เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
29เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุมสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
30เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่มสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
31เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
32เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง0
33แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขตสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
34แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
35แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
36แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
37แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
38โปร่งใส ไม่ส่วยสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
39โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
40โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open dataสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
41ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
42ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
43ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based Licenseสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
44ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลกสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
45ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
46กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
47กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
48กรุงเทพฯ ต้องสว่างสนย.
15%
1500/10000ดวง0
49กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
50กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
51กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจังสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
52การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
53กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัวสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง628,576,100
54กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
55กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
56กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัดสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
57ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
58ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
59ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
60ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
61ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
62ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
63ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
64ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
65ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
66คลังปัญญาผู้สูงอายุสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
67คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
68คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
69งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
70จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
71จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
72จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมืองสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
73จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
74จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
75จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขตสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
76จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
77จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
78จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)สวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
79จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
80จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
81จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
82จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
83จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขตสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
84จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่งสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
85ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
86ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
87ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
88ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
89ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
90ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
91ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
92ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
93ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
94ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
95ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
96ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
97ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรองสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
98ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
99ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสองสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
100ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
101ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
102ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
103ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
104ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
105ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบสนท.
0%
0/50เขต0
106ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
107ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
108น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุงสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
109นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
110นำร่องผ้าอนามัยฟรีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
111นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
112นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
113บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
114บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.สนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
115ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
116ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
117ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.สกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
118ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัยสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
119ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลักสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
120ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสารสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
121ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
122ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
123ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้ายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
124ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
125ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
126ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืนสผว.กทม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
127ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
128พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
129พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
130พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
131พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
132พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
133พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
134พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงานสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
135พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
136พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)สนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
137พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
138พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
139พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
140พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่านสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
141พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้องสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
142พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
143พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
144พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
145พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
146พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
147พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
148พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางสจส.
0%
0/6เส้นทาง97,048,000
149พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
150พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
151พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุงสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
152มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้าสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
153มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
154ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
155ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
156ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากรสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
157ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
158ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
159รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อมสปส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
160รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
161รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้านสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
162รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติดสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดจุด0
163ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from homeสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
164รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
165รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์สลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
166ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชนสตน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
167ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรองสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
168ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันทีสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
169ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zoneสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
170ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่าสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
171ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
172วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
173วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
174วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
175วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุงสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
176ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
177ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touchสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
178ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสมสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
179ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
180ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
181ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
182ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
183ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
184ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
185ส่งขยะคืนสู่ระบบสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
186สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้าสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
187สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
188สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
189สนับสนุนรถรับส่งคนพิการสจส.
0%
0/30คัน0
190สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
191สภาเมืองคนรุ่นใหม่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
192สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้างสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
193สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
194สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้าสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
195สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
196สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
197สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทนสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
198สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจรสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
199สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)สจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
200สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานีสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
201สวน 15 นาที ทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
202สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรงสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
203สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
204สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชนสจส.
0%
0/2400กิโลเมตร47,767,400
205หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
206หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicineสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
207หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
208ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
209ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
210ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
211หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
212ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economyสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
213อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
# นโยบาย หน่วยงานหลัก สถานะการดำเนินงาน ผลการดำเนินการต่อเป้าหมายนโยบาย หน่วยนับ งบประมาณ (บาท)
112 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
2After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
3BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
4Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
5Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
6เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
7เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
8เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
9เทศกิจผู้ช่วยจราจรสนท.
0%
0/50เขต0
10เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
11เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
12เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคมสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
13เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
14เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
15เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
16เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้านสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
17เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
18เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
19เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
20เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดูสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
21เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
22เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
23เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
24เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
25เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Spaceสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
26เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียวสจส.
0%
0/15เส้นทาง4,386,000
27เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสมสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
28เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
29เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุมสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
30เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่มสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
31เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
32เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง0
33แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขตสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
34แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
35แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
36แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
37แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
38โปร่งใส ไม่ส่วยสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
39โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
40โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open dataสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
41ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
42ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
43ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based Licenseสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
44ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลกสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
45ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
46กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
47กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
48กรุงเทพฯ ต้องสว่างสนย.
15%
1500/10000ดวง0
49กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
50กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
51กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจังสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
52การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
53กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัวสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง628,576,100
54กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
55กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
56กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัดสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
57ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
58ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
59ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
60ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
61ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
62ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
63ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
64ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
65ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
66คลังปัญญาผู้สูงอายุสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
67คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
68คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
69งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
70จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
71จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
72จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมืองสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
73จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
74จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
75จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขตสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
76จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
77จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
78จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)สวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
79จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
80จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
81จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
82จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
83จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขตสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
84จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่งสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
85ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
86ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
87ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
88ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
89ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
90ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
91ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
92ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
93ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
94ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
95ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
96ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
97ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรองสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
98ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
99ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสองสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
100ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
101ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
102ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
103ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
104ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
105ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบสนท.
0%
0/50เขต0
106ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
107ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
108น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุงสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
109นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
110นำร่องผ้าอนามัยฟรีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
111นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
112นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
113บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
114บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.สนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
115ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
116ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
117ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.สกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
118ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัยสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
119ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลักสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
120ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสารสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
121ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
122ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
123ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้ายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
124ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
125ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
126ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืนสผว.กทม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
127ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
128พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
129พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
130พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
131พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
132พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
133พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
134พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงานสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
135พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
136พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)สนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
137พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
138พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
139พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
140พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่านสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
141พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้องสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
142พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
143พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
144พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
145พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
146พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
147พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
148พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางสจส.
0%
0/6เส้นทาง97,048,000
149พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
150พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
151พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุงสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
152มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้าสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
153มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
154ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
155ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
156ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากรสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
157ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
158ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
159รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อมสปส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
160รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
161รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้านสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
162รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติดสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดจุด0
163ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from homeสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
164รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
165รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์สลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
166ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชนสตน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
167ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรองสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
168ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันทีสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
169ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zoneสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
170ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่าสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
171ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
172วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
173วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
174วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
175วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุงสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
176ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
177ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touchสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
178ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสมสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
179ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
180ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
181ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
182ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
183ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
184ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
185ส่งขยะคืนสู่ระบบสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
186สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้าสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
187สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
188สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
189สนับสนุนรถรับส่งคนพิการสจส.
0%
0/30คัน0
190สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
191สภาเมืองคนรุ่นใหม่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
192สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้างสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
193สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
194สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้าสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
195สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
196สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
197สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทนสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
198สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจรสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
199สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)สจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
200สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานีสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
201สวน 15 นาที ทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
202สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรงสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
203สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
204สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชนสจส.
0%
0/2400กิโลเมตร47,767,400
205หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
206หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicineสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
207หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
208ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
209ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
210ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
211หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
212ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economyสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
213อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
# นโยบาย หน่วยงานหลัก สถานะการดำเนินงาน ผลการดำเนินการต่อเป้าหมายนโยบาย หน่วยนับ งบประมาณ (บาท)
112 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
2After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
3BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
4Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
5Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
6เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
7เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
8เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
9เทศกิจผู้ช่วยจราจรสนท.
0%
0/50เขต0
10เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
11เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
12เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคมสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
13เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
14เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
15เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
16เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้านสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
17เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
18เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
19เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
20เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดูสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
21เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
22เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
23เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
24เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
25เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Spaceสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
26เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียวสจส.
0%
0/15เส้นทาง4,386,000
27เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสมสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
28เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
29เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุมสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
30เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่มสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
31เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
32เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง0
33แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขตสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
34แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
35แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
36แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
37แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
38โปร่งใส ไม่ส่วยสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
39โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
40โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open dataสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
41ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
42ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
43ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based Licenseสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
44ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลกสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
45ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
46กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
47กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
48กรุงเทพฯ ต้องสว่างสนย.
15%
1500/10000ดวง0
49กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
50กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
51กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจังสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
52การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
53กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัวสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง628,576,100
54กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
55กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
56กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัดสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
57ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
58ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
59ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
60ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
61ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
62ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
63ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
64ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
65ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
66คลังปัญญาผู้สูงอายุสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
67คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
68คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
69งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
70จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
71จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
72จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมืองสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
73จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
74จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
75จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขตสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
76จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
77จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
78จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)สวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
79จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
80จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
81จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
82จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
83จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขตสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
84จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่งสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
85ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
86ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
87ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
88ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
89ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
90ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
91ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
92ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
93ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
94ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
95ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
96ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
97ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรองสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
98ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
99ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสองสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
100ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
101ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
102ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
103ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
104ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
105ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบสนท.
0%
0/50เขต0
106ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
107ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
108น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุงสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
109นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
110นำร่องผ้าอนามัยฟรีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
111นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
112นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
113บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
114บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.สนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
115ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
116ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
117ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.สกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
118ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัยสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
119ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลักสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
120ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสารสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
121ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
122ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
123ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้ายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
124ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
125ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
126ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืนสผว.กทม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
127ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
128พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
129พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
130พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
131พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
132พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
133พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
134พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงานสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
135พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
136พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)สนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
137พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
138พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
139พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
140พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่านสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
141พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้องสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
142พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
143พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
144พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
145พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
146พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
147พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
148พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางสจส.
0%
0/6เส้นทาง97,048,000
149พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
150พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
151พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุงสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
152มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้าสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
153มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
154ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
155ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
156ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากรสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
157ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
158ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
159รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อมสปส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
160รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
161รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้านสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
162รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติดสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดจุด0
163ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from homeสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
164รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
165รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์สลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
166ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชนสตน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
167ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรองสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
168ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันทีสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
169ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zoneสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
170ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่าสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
171ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
172วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
173วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
174วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
175วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุงสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
176ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
177ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touchสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
178ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสมสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
179ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
180ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
181ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
182ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
183ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
184ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
185ส่งขยะคืนสู่ระบบสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
186สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้าสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
187สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
188สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
189สนับสนุนรถรับส่งคนพิการสจส.
0%
0/30คัน0
190สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
191สภาเมืองคนรุ่นใหม่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
192สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้างสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
193สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
194สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้าสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
195สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
196สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
197สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทนสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
198สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจรสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
199สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)สจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
200สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานีสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
201สวน 15 นาที ทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
202สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรงสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
203สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
204สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชนสจส.
0%
0/2400กิโลเมตร47,767,400
205หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
206หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicineสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
207หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
208ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
209ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
210ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
211หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
212ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economyสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
213อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
# นโยบาย หน่วยงานหลัก สถานะการดำเนินงาน ผลการดำเนินการต่อเป้าหมายนโยบาย หน่วยนับ งบประมาณ (บาท)
112 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
2After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
3BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
4Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
5Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
6เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
7เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
8เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
9เทศกิจผู้ช่วยจราจรสนท.
0%
0/50เขต0
10เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
11เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
12เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคมสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
13เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
14เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
15เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
16เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้านสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
17เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
18เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
19เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
20เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดูสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
21เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
22เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
23เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
24เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
25เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Spaceสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
26เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียวสจส.
0%
0/15เส้นทาง4,386,000
27เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสมสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
28เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
29เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุมสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
30เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่มสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
31เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
32เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง0
33แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขตสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
34แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
35แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
36แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
37แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
38โปร่งใส ไม่ส่วยสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
39โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
40โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open dataสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
41ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
42ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
43ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based Licenseสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
44ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลกสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
45ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
46กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
47กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
48กรุงเทพฯ ต้องสว่างสนย.
15%
1500/10000ดวง0
49กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
50กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
51กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจังสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
52การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
53กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัวสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง628,576,100
54กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
55กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
56กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัดสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
57ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
58ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
59ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
60ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
61ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
62ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
63ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
64ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
65ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
66คลังปัญญาผู้สูงอายุสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
67คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
68คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
69งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
70จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
71จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
72จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมืองสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
73จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
74จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
75จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขตสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
76จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
77จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
78จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)สวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
79จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
80จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
81จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
82จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
83จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขตสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
84จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่งสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
85ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
86ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
87ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
88ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
89ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
90ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
91ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
92ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งานสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
93ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
94ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
95ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
96ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
97ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรองสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
98ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
99ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสองสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
100ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
101ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
102ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วมสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
103ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
104ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัยสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
105ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบสนท.
0%
0/50เขต0
106ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
107ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
108น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุงสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
109นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
110นำร่องผ้าอนามัยฟรีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
111นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
112นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
113บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
114บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.สนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
115ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
116ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
117ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.สกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
118ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัยสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
119ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลักสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
120ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสารสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
121ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
122ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
123ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้ายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
124ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
125ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
126ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืนสผว.กทม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
127ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
128พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
129พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
130พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
131พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
132พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
133พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
134พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงานสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
135พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
136พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)สนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
137พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
138พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
139พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
140พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่านสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
141พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้องสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
142พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
143พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
144พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
145พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงานสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
146พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัยสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
147พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
148พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทางสจส.
0%
0/6เส้นทาง97,048,000
149พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
150พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
151พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุงสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
152มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้าสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
153มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทางสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
154ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
155ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
156ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากรสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
157ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
158ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
159รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อมสปส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
160รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
161รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้านสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
162รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติดสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดจุด0
163ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from homeสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
164รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
165รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์สลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
166ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชนสตน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
167ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรองสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
168ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันทีสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
169ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zoneสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
170ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่าสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
171ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
172วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมืองสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
173วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหาสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
174วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
175วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุงสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
176ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
177ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touchสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
178ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสมสวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
179ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
180ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
181ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
182ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
183ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
184ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
185ส่งขยะคืนสู่ระบบสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
186สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้าสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
187สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียวสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
188สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคงสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
189สนับสนุนรถรับส่งคนพิการสจส.
0%
0/30คัน0
190สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
191สภาเมืองคนรุ่นใหม่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
192สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้างสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
193สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
194สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้าสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
195สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขตสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
196สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบายสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
197สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทนสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
198สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจรสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
199สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)สจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
200สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานีสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
201สวน 15 นาที ทั่วกรุงสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
202สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรงสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
203สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือสลป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
204สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชนสจส.
0%
0/2400กิโลเมตร47,767,400
205หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
206หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicineสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
207หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
208ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
209ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
210ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
211หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
212ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economyสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
213อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
# นโยบาย หน่วยงานหลัก สถานะการดำเนินงาน ผลการดำเนินการต่อเป้าหมายนโยบาย หน่วยนับ งบประมาณ (บาท)
112 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
2After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
3BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดีสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
4Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครูสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
5Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
6เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
7เด็ก กทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
8เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
9เทศกิจผู้ช่วยจราจรสนท.
0%
0/50เขต0
10เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
11เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
12เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคมสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
13เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)สยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
14เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชนสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
15เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
16เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้านสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
17เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปีสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
18เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
19เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
20เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดูสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
21เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
22เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
23เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
24เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯสนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
25เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Spaceสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
26เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียวสจส.
0%
0/15เส้นทาง4,386,000
27เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสมสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
28เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
29เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุมสนพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
30เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่มสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
31เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
32เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง0
33แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขตสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
34แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
35แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำสนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
36แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์สนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
37แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
38โปร่งใส ไม่ส่วยสกก.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
39โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
40โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open dataสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
41ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจรสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
42ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
43ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based Licenseสยป.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
44ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลกสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
45ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
46กทม. สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่าสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
47กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.สนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
48กรุงเทพฯ ต้องสว่างสนย.
15%
1500/10000ดวง0
49กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)สวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
50กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิดสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
51กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจังสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
52การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล-
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
53กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัวสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนดแห่ง628,576,100
54กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณาสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
55กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสนย.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
56กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัดสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
57ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียงสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
58ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
59ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
60ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้สพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
61ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุดสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
62ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
63ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
64ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
65ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.สนน.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
66คลังปัญญาผู้สูงอายุสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
67คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
68คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยีสนศ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
69งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุงสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
70จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
71จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขตสวท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
72จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมืองสนท.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
73จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
74จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)สนค.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
75จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขตสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
76จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
77จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)สงม.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
78จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)สวพ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
79จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5สสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
80จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบสนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
81จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพสพส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
82จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบสปภ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
83จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขตสสล.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
84จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่งสจส.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
85ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)สนอ.
0%
0/ยังไม่ได้กำหนด0
86ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุกสปภ.